Zarząd ROD informuje działkowców, że  opłata za wodę

zbierana będzie w terminach:

30.09.2023r.      godz.   1000 -  1300

07.10.2023r.      godz.   1000 -  1300

Należność zbierana będzie wyłącznie na  świetlicy ogrodowej

(bez podziału na lewą i prawą stronę)

Działkowiec zobowiązany jest przedstawić zdjęcie pokazujące aktualny stan wodomierza.

Zarząd informuje równocześnie, że nierozliczenie się działkowca z pobranej wody lub podanie fałszywego odczytu spowoduje obciążenie działkowca ryczałtem za wodę pitną w wysokości 250 zł.

Termin wyłączenia wody pitnej:  28.10.2023r.  godz.10.00

Termin wyłączenia wody ogrodowej: 14.10.2022r. godz.10.00

Niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą spowodować wcześniejsze wyłączenie wody